Informatie over gegevensbescherming

Uitgangspunten voor gegevensverwerking bij Kelmaplast G.Kellermann GmbH

U bent via een link naar deze pagina gekomen omdat u zich wilt informeren over onze omgang met (uw) persoonsgegevens. Om te voldoen aan onze informatieplicht overeenkomstig art. 12 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verstrekken wij u graag de volgende informatie over onze gegevensbescherming:

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijk als bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming is
KELMAPLAST G. Kellermann GmbH
Kunststoff-, Folien- und Spritzgusswerk
Alt Bossel 11 – 17
D-45549 Sprockhövel
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2324 9070-0
Fax: +49 (0) 2324 9070-90

E-mail: info@kelmaplast.de

Meer informatie over ons bedrijf, de gegevens van de geautoriseerde vertegenwoordigers en andere contactgegevens vindt u in het colofon van onze website:
https://kelmaplast.de/nl/colofon/

Welke gegevens van u worden door ons verwerkt? En voor welke doeleinden?

Als wij gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij deze in beginsel alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben ontvangen of verzameld.

Gegevensverwerking voor andere doeleinden kan alleen in overweging worden genomen op basis van de wettelijke bepalingen die hiervoor overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de AVG vereist zijn. Uiteraard voldoen wij in dit geval aan de informatie-eisen overeenkomstig art. 13, lid 3, van de AVG en art. 14, lid 4, van de AVG.

Wat is hiervoor de rechtsgrondslag?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in beginsel – voor zover er geen verdere specifieke wettelijke bepalingen zijn – artikel 6 van de AVG. Vooral de volgende mogelijkheden komen hiervoor in aanmerking:

  • Toestemming (artikel 6, lid 1, sub a), van de AVG)
  • Gegevensverwerking voor de uitvoering van overeenkomsten (artikel 6, lid 1, sub b), van de AVG)
  • Gegevensverwerking op basis van belangenafweging (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG)
  • Gegevensverwerking om aan een wettelijke verplichting te voldoen (artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG)

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde met uitwerking voor de toekomst bij ons in te trekken.

Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokken persoon het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 AVG.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Wij verwerken de gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het betreffende doel.

Voor zover er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan – bijvoorbeeld in het handels- of belastingrecht – worden de betreffende persoonsgegevens bewaard voor de duur van de bewaarplicht. Na het verstrijken van de bewaarplicht wordt gecontroleerd of het verder nog noodzakelijk is om de gegevens te verwerken. Als er geen noodzakelijkheid meer bestaat, worden de gegevens gewist.

In principe voeren wij tegen het einde van een kalenderjaar een onderzoek uit naar gegevens met het oog op de noodzaak van verdere verwerking. Op basis van de hoeveelheid gegevens wordt deze controle uitgevoerd met betrekking tot specifieke soorten gegevens of verwerkingsdoeleinden.

Uiteraard kunt u te allen tijde (zie hieronder) informatie opvragen over de door ons opgeslagen persoonsgegevens en, indien er geen verplichting bestaat, verlangen dat de gegevens worden gewist of dat de verwerking wordt beperkt.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, op grond van een belangenafweging als bedoeld in art. 6, lid 1, sub f, van de AVG, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Waar worden de gegevens verwerkt?

Uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend in rekencentra van de Bondsrepubliek Duitsland verwerkt.

Uw rechten als ‘betrokken persoon’

U hebt recht op informatie over de persoonlijke gegevens die door ons met betrekking tot uw persoon worden verwerkt.

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt ingediend, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij dan in voorkomende gevallen van u een bewijs kunnen verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bovendien hebt u recht op correctie of verwijdering dan wel op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.

Bovendien hebt u een recht van bezwaar tegen de verwerking in het kader van wettelijke vereisten. Hetzelfde geldt voor het recht op doorgifte van gegevens.

In het bijzonder hebt u op grond van art. 21 lid 1 en 2 van de AVG een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens in verband met directe reclame, indien dit is gebaseerd op belangenafweging.

Onze functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld in ons bedrijf. U kunt deze bereiken onder de volgende contactopties:

Markus Schulte
IT Consulting und Service Schulte
Graf-Engelbert-Strasse 67
40489 Düsseldorf
Duitsland
Telefoon: +49(0)203-29656304
E-mail: dsb@proit4all.de
Website: https://www.itschulte.de

Recht van beroep

U hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens.

Stand: 6 juni 2018