Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KELMAPLAST G. Kellermann GmbH

Alt Bossel 11-17
45459 Sprockhövel

I. Toepassingsgebied en geldigheid

1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (‘AV’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten en contractuele onderhandelingen van KELMAPLAST G. Kellermann GmbH (‘de verkoper’), voor zover de betreffende overeenkomst de productie en/of de verkoop en/of de levering van goederen door KELMAPLAST G. Kellermann GmbH als voorwerp heeft.

2. Deze AV zijn verder enkel van toepassing op contractpartners van de verkoper die ondernemers zijn volgens §§ 310,14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (‘de koper’). Overeenkomstig deze wet is een ondernemer een natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbekwame personenvennootschap, die bij de afsluiting van een rechtshandeling handelt in uitoefening van zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.

3. Overeenkomsten, contractuele onderhandelingen, leveringen en overige dienstverleningen van de verkoper worden uitsluitend uitgevoerd op basis van deze voorwaarden. Zij gelden in het bijzonder ook dan als de verkoper, terwijl hij weet heeft van de afwijkende voorwaarden van de contractpartner, de levering/prestatie zonder voorbehoud uitvoert. Algemene verkoopvoorwaarden van de koper gelden alleen dan, als de verkoper deze schriftelijk bevestigt. Indien er voor bepaalde bestellingen bijzondere voorwaarden schriftelijk worden afgesproken, gelden deze AV achtergesteld en aanvullend.

4. Voor zover in de onderhavige AV de schriftelijke vorm wordt voorgeschreven, wordt deze ook daardoor aangehouden dat de betreffende verklaringen per telefax of e-mail worden overgedragen. Een schriftelijke overeenkomst geldt ook daardoor als afgesloten, als de verkoper en de contractpartner elkaar inhoudelijk overeenstemmende schriftelijke verklaringen afgeven.

II. Offerte en sluiten van de overeenkomst

1. De offertes van de verkoper zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen de verkoper en de koper komt alleen en slechts dan tot stand als de verkoper de aanname van de bestelling ten opzichte van de koper schriftelijk heeft bevestigd. Het zwijgen van de verkoper met betrekking tot een bestelling van de koper heeft geen verklarend karakter en kan in het bijzonder niet het sluiten van een overeenkomst motiveren. Commerciële bevestigingsschrijven van de koper hebben ook zonder de tegenspraak van de verkoper niet tot gevolg dat er een overeenkomst tot stand komt met een inhoud die afwijkt van de offerte, de orderbevestiging of overige schriftelijke verklaringen van de verkoper.

2. De inhoud van de overeenkomst blijkt uitsluitend uit de orderbevestiging en deze AV. Voor zover de orderbevestiging van de verkoper afwijkt van de bestelling van de koper, komt de overeenkomst met de in de orderbevestiging genoemde inhoud tot stand als de koper niet binnen een werkdag vanaf de ontvangst van de orderbevestiging hier uitdrukkelijk en schriftelijk bij de verkoper bezwaar tegen maakt.

3. Andere inhoud, in het bijzonder zulke uit door de verkoper gebruikte prospectussen of overige verkoopdocumenten, worden alleen dan onderwerp van de overeenkomst als deze uitdrukkelijk in de orderbevestiging worden genoemd.

III. Prijzen en betaling

1. De prijzen van de verkoper zijn vastgelegd in euro en de koper moet zijn betalingen in euro voldoen, voor zover er niets afwijkends werd overeengekomen. Alle opgegeven prijzen zijn nettoprijzen en moeten, indien niets anders werd overeengekomen, af fabriek worden vermeerderd met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

2. Stijgen de inkoopprijzen van de verkoper tussen de afsluiting van de overeenkomst en de uitvoering van de order – en wel bij zulke overeenkomsten waaraan door de verkoper later dan vier maanden na afsluiting van de overeenkomst moet worden voldaan of die om door de koper te verantwoorden redenen pas later dan vier maanden na afsluiting van de overeenkomst kunnen worden voldaan – heeft de verkoper het recht om een navenant hogere prijs te verlangen die overeenkomt met het procentuele aandeel van de betreffende inkoopprijs aan de overeengekomen prijs. Bij langdurige schuldovereenkomsten heeft de verkoper dit recht ook dan als er tussen het afsluiten van de overeenkomst en het vervullen ervan een kortere periode dan vier maanden ligt.

3. Korting voor contant wordt aan de koper alleen dan verleend als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De verkoper heeft daarbij echter het recht om het verlenen van korting voor contant ook nog na afsluiting van de overeenkomst te weigeren als ook maar één vroegere factuur – behalve facturen waartegen gerechtvaardigde bezwaren van de koper bestaan – niet werd betaald door de koper. Voor de berekening van korting voor contant gelden de vermelde netto factuurbedragen na aftrek van bijv. andere kortingen, vracht, retourtegoeden enz.

4. De verkoper stelt over zijn prestaties een of meerdere facturen voor de koper op. Facturen van de verkoper moeten, indien niets anders uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk na ontvangst van de levering of de prestatie, zonder enige aftrek worden betaald.

5. Betalingen van de koper moeten gebeuren op de in de factuur genoemde zakelijke bankrekening van de verkoper. Worden er meerdere zakelijke bankrekeningen genoemd, kan de betaling op elk van deze rekeningen gebeuren. Cheques en wisselbrieven worden door de verkoper alleen voorwaardelijk aangenomen en kunnen op elk moment worden geretourneerd. Zij gelden pas als voldane betaling als ze werden ingelost en onherroepelijk werden bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper. Alle kosten en onkosten die met het inlossen van cheques en wisselbrieven ontstaan, moeten worden gedragen door de koper.

6. Vanaf de vervaldag van de factuurbedragen heeft de verkoper zonder verdere aanmaning recht op rente ter hoogte van 9% bovenop de geldige basisrentevoet. Verdergaande vorderingen – in het bijzonder vanwege achterstallige betaling van de koper – blijven onverminderd van kracht.

7. Het is niet geoorloofd om betalingsvorderingen van de verkoper te verrekenen met door de verkoper betwiste en/of niet rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen. Het claimen van een recht van terughouding op vorderingen die niet op dezelfde overeenkomst berusten, is uitgesloten als deze vorderingen door de verkoper niet zijn erkend en/of niet rechtsgeldig
werden vastgesteld. De koper mag betalingen vanwege een klacht alleen dan terughouden, als over de gerechtvaardigdheid van de klacht geen twijfel kan bestaan en bovendien alleen in die omvang die in een redelijke verhouding staat tot de opgetreden gebreken.

8. Indien één van de verder onder beschreven gebeurtenissen optreedt of als de verkoper pas na het afsluiten van een overeenkomst kennis krijgt van zo’n gebeurtenis die al bij het afsluiten van de overeenkomst was opgetreden, heeft de verkoper het recht om van de koper een vooruitbetaling ter hoogte van de overeengekomen prijs te vorderen evenals overeengekomen of toegestane betalingstermijn te herroepen dan wel lopende wisselbrieven terug te geven en onmiddellijke betaling te vorderen. Het vorenstaande geldt bij de volgende gebeurtenissen:

a) De koper vraagt een gerechtelijke of buitengerechtelijke insolventieprocedure of een wederkerige overeenkomst in faillissement aan of er wordt over het vermogen van de koper een gerechtelijke of buitengerechtelijke insolventieprocedure of een wederkerige overeenkomst in faillissement ingesteld of de instelling van zo’n procedure wordt afgewezen wegens gebrek aan financiële middelen.

b) Er is sprake van een schriftelijke inlichting betreffende de kredietwaardigheid door een bank, waaruit blijkt dat de koper niet kredietwaardig is of dat er sprake is van een wezenlijke achteruitgang van zijn vermogenssituatie of een door de verkoper aangenomen cheque of wisselbrief van de koper wordt niet gehonoreerd of gaat in protest.

Voldoet de koper niet binnen de door de verkoper in dit geval gestelde respijttermijn aan de gerechtvaardigde eis van de verkoper tot vooruitbetaling, hoewel de verkoper hem heeft toegelicht dat hij na het verlopen van deze termijn het aannemen van verdere prestaties door hem weigert, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding in plaats van de prestatie te eisen. Dit geldt echter alleen met betrekking tot het door hem nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst.

IV. Verzending/levering en risico-overdracht

1. De verzending van de goederen door de verkoper gebeurt aan het verzend- en afleveradres. Het verzend- en afleveradres is, voor zover de koper ten opzichte van de verkoper niet uitdrukkelijk iets anders bepaalt, het adres of één van de adressen die in de bestelling van de koper staan aangegeven.

2. Het verzendingsmateriaal en de manier van verzenden kunnen vrij door de verkoper worden bepaald, tenzij er met de koper uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. De ontstane verzendings- en verpakkingskosten moeten net zo door de koper worden gedragen als de overige kosten die publiekrechtelijk of privaatrechtelijk ontstaan voor het transport en de import en export van de goederen. Dit geldt voor zover het geen kosten betreft die te wijten zijn aan ten minste grove nalatigheid van de verkoper.

3. De risico-overdracht aan de koper vindt in elk geval plaats met het verzenden van de goederen door de verkoper, onafhankelijk van de plaats van de verzending. Dat is ook dan het geval als bij wijze van uitzondering vrachtvrije levering of levering vrij magazijn werd overeengekomen en/of de verkoper naast de levering nog verdere prestaties moet leveren op de werkplek van de koper (bijv. montage, installatie, ingebruikneming). Dit geldt echter niet in die gevallen waarin de verkoper door middel van eigen werknemers transporteert of indien
er sprake van is dat zijn werknemers schuld hebben aan de vernietiging of de beschadiging van de goederen.

4. Alleen na een uitdrukkelijke overeenkomst met de koper en op zijn eigen kosten wordt het leveringsvoorwerp door de verkoper verzekerd tegen enig door de koper gewenst verzekerbaar risico, in het bijzonder tegen diefstal en transportschade. Elk geval van transportschade moet onmiddellijk aan de verkoper worden gemeld. Bovendien zorgt de geadresseerde er bij de aflevering voor dat de desbetreffende vorderingen en voorbehouden tegen de vervoerder worden aangegeven.

5. De verkoper is gerechtigd, doch niet verplicht, deelleveringen te verrichten en deze afzonderlijk te factureren, mits de deelleveringen voor de koper redelijk zijn en de verkoper gegronde redenen heeft voor zulke deelleveringen. Andere regelingen zijn voor de verkoper slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

V. Leveringsdatums, levertijden en vertragingen

1. Leveringsdatums en/of levertijden zijn voor de verkoper slechts dan bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Een levertijd waarvan slechts een bepaalde duur is vastgelegd begint aan het einde van de dag waarop overeenstemming is bereikt over alle details van de inhoud van de overeenkomst, maar ten vroegste bij de aanvaarding van de bestelling door de verkoper, echter niet vóór het overleggen van alle documenten, goedkeuringen en vrijgaven die door de koper moeten worden bezorgd en niet vóór de ontvangst van enige door de koper te betalen vooruitbetaling.

3. Indien de overeengekomen leveringsdatum meer dan vier maanden na het afsluiten van de overeenkomst ligt en de verkoper na afloop van de vier maanden onvoorziene extra kosten in verband met de goederen heeft die niet binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied vallen, heeft de verkoper het recht de verhoogde kosten door te berekenen aan koper door een redelijke verhoging van de verkoopprijs. De verkoper dient de koper hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte te stellen.

4. De vertraging in de levering kan slechts dan aan de verkoper worden toegerekend en een vordering tot schadevergoeding van de koper rechtvaardigen, indien deze door de verkoper opzettelijk of grof nalatig werd veroorzaakt of indien het schade betreft die het gevolg is van schending van leven, lichaam, gezondheid of vrijheid van onze contractuele partner. De verkoper kan in zoverre niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen buiten de wil van de verkoper. Dit laatste dient bijvoorbeeld te worden verondersteld indien de verkoper zijnerzijds voor de productie of de levering van de contractuele goederen afhankelijk is van goederen of diensten van een derde partij en deze derde de goederen of diensten niet op tijd ter beschikking stelt. Het recht van de koper om de overeenkomst te ontbinden in geval van vertraging waarvoor de verkoper in het kader van de levering verantwoordelijk is, blijft onverlet voor zover dit wettelijk bestaat.

5. Indien de verzending wordt vertraagd op verzoek van de koper of om andere redenen waarvoor hij verantwoordelijk is of indien de koper in gebreke blijft bij de aanvaarding, zal de verkoper de goederen opslaan voor rekening en risico van de koper. In dat geval gaat het risico over op de koper bij kennisgeving van gereedheid voor verzending door de verkoper. De verkoper is niet verplicht de opgeslagen goederen te verzekeren.

6. Indien de koper geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft bij het aanvaarden van de diensten van de verkoper, heeft de verkoper het recht om – na een vruchteloze afloop van een door de verkoper vastgestelde redelijke respijttermijn, waarin hij aankondigt dat hij bij het verstrijken van de respijtperiode de aanvaarding van zijn diensten door de koper zal weigeren – hetzij zich uit de overeenkomst terug te trekken, hetzij in plaats van nakoming schadevergoeding te vorderen, doch uitsluitend met betrekking tot het door de verkoper nog niet vervulde gedeelte van de overeenkomst. De wettelijke rechten van de verkoper in geval van in gebreke blijven van aanvaarding door de koper blijven voor het overige onverlet.

VI. Gebreken aan de verkochte goederen

1. Informatie met betrekking tot de eigenschappen of doeleinden van de goederen – die de verkoper aan de koper ter beschikking heeft gesteld in verkoopcatalogi, prijslijsten en ander informatiemateriaal – vormt op geen enkele wijze een kwaliteitsovereenkomst, laat staan een garantie van de verkoper. Dergelijke overeenkomsten dienen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de contractpartijen te worden overeengekomen.

2. Afbeeldingen, afmetingen, gewichten, informatie over kleurschakeringen en oppervlakte-eigenschappen en andere kwaliteitsdetails die zijn opgenomen in catalogi, brochures, prijslijsten, beschrijvingen, tekeningen of andere documenten van de verkoper zijn slechts bij benadering waarden die in de branche gebruikelijk zijn. In dit verband worden stalen en monsters slechts bij benadering beschouwd als voorbeelden van kwaliteit, afmetingen en andere eigenschappen.

3. In geval van technisch veroorzaakte noodzakelijkheden is de verkoper gerechtigd de bestelde goederen te leveren met afwijkingen in kwaliteit, afmetingen en andere eigenschappen. Hij zal de koper tijdig op de hoogte brengen van dergelijke afwijkingen. In dit geval heeft de koper geen recht op garantieclaims indien en voor zover de wijzigingen geen significante afbreuk doen aan de bruikbaarheid van de producten voor hem.

4. De verkoper is gerechtigd tot het doen van meer- of minderleveringen tot maximaal tien procent van de overeengekomen hoeveelheid goederen zonder dat hierdoor aanspraak op garantie van koper ontstaat. Iets anders is slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk tussen de contractpartijen is overeengekomen.

5. De koper is verplicht de goederen bij aanvaarding te inspecteren op transportschade of andere gebreken. Indien dergelijke gebreken aanwezig zijn, dient hij deze onmiddellijk te documenteren en schriftelijk en met foto’s aan de verkoper te melden. Indien de koper deze verplichting niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor gebreken die op het moment van levering niet herkenbaar waren, met dien verstande dat gebreken onmiddellijk na ontdekking van het gebrek aan de verkoper moeten worden gemeld. Voor het overige is § 377 HGB (Duits wetboek van koophandel) van toepassing.

6. De melding van gebreken rechtvaardigt niet terzelfder tijd de aanspraak op reclameren voor gebreken, tenzij de koper dit in de melding uitdrukkelijk vermeldt. Voor het overige is het afzonderlijke en schriftelijke claimen vereist van het recht op reclameren bij concrete gebreken.

7. De koper is verplicht aan de verkoper desgewenst tijdig een voldoende hoeveelheid goederen, die naar zijn oordeel gebreken vertonen, te verstrekken, zodat de verkoper of derden aan de hand van onderzoeken en bevindingen de gegrondheid van vorderingen wegens
gebreken van een zaak of werkzaamheden kan vaststellen, waarbij de verkoper de kosten van de verzending voor zijn rekening neemt.

8. De rechten van de koper wegens gebreken aan de verkochte goederen worden beheerst door de wettelijke bepalingen, tenzij in deze AV iets anders is geregeld en voor het overige onder de volgende bepalingen:

a) De koper dient de verkoper een redelijke termijn van ten minste vier weken voor latere nakoming te verlenen, waarbij hij zich het recht kan voorbehouden om de verkoper in individuele gevallen een redelijke termijn van minder dan vier weken te verlenen, mits een termijn van ten minste vier weken voor latere nakoming voor hem onredelijk is. De termijn voor verdere nakoming van de overeenkomst gaat in geen geval in voordat de koper de gebrekkige goederen aan de verkoper heeft geretourneerd, waarbij de verkoper de kosten van retourzending voor zijn rekening neemt.

b) Indien slechts een deel van de door de verkoper geleverde goederen gebrekkig is, is het recht van koper om ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding in plaats van nakoming te vorderen beperkt tot het gebrekkige deel van de levering, tenzij deze beperking onmogelijk of voor de koper onredelijk is.

c) De aanspraken van de koper tot schadevergoeding wegens gebreken in de levering of prestatie zijn beperkt tot de mate zoals hieronder in punt VII. nader bepaald.

9. Indien een kennisgeving van gebreken door de koper ongerechtvaardigd blijkt te zijn, dient hij de verkoper alle noodzakelijke en redelijke kosten te vergoeden die deze als gevolg van de ongerechtvaardigde kennisgeving van gebreken heeft gemaakt.

10. De garantietermijn voor koop- en leveringscontracten bedraagt twee jaar vanaf het tijdstip van risico-overdracht, voor gebruikte goederen één jaar vanaf het tijdstip van risico-overdracht. In het geval van overeenkomsten voor aanneming van werken en diensten bedraagt de garantieperiode twee jaar vanaf de datum van aanvaarding, of deze nu formeel of impliciet is gebeurd.

VII. Aanspraken van de koper tot schadevergoeding

In alle gevallen waarin in deze AV naar deze bepaling wordt verwezen en in alle gevallen waarin in deze AV niets anders geregeld is, geldt voor vorderingen tot schadevergoeding van de koper tegen de verkoper dat deze zijn uitgesloten, tenzij

a) zij gebaseerd zijn op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de verkoper, een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers;

b) het gaat om schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. In dit geval is de verkoper ook aansprakelijk voor lichte nalatigheid, echter beperkt tot de contractueel typische en redelijkerwijs voorzienbare schade;

c) het gaat om schade als gevolg van schending van leven, lichaam, gezondheid of vrijheid van onze contractuele partner die het gevolg is van een toerekenbaar plichtsverzuim van de verkoper;

d) het gaat om vorderingen tot schadevergoeding op grond van de (Duitse) productaansprakelijkheidswet.

e) ze zijn gebaseerd op het ontbreken van gewaarborgde kenmerken en kwaliteiten, indien en voor zover de waarborging tot doel had de koper te beschermen tegen schade die niet is ontstaan aan de geleverde goederen of aan de dienstverlening zelf.

VIII. Eigendomsvoorbehoud en verdere verwerking van de goederen

1. De door de koper bestelde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen uit de zakelijke relatie volledig zijn voldaan. De toewijzing van individuele vorderingen naar een rekening-courant, alsmede het saldo en de erkenning ervan laten het eigendomsvoorbehoud onverlet.

2. De koper heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen en verder te verwerken en ze te combineren of te vermengen met andere goederen in de zin van §§ 946 tot 950 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). In deze gevallen geldt het volgende:

a) in geval van een combinatie, vermenging of verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen overeenkomstig §§ 946-950 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), verwerft de verkoper naar rato mede-eigendom aan de nieuwe goederen ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de verhouding van de waarde waarin de goederen en de daarbij behorende, vermengde of verwerkte voorwerpen zich bevinden. § 947, lid 2, van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onverlet voor zover de goederen van de verkoper het hoofdbestanddeel vormen;

b) in geval van wederverkoop en overdracht van de goederen of het volgens a) gefabriceerde artikel is de koper verplicht de overdracht van de uit de wederverkoop voortvloeiende vorderingen, voor zover deze overdraagbaar zijn, binnen een termijn van zeven dagen schriftelijk bij de verkoper aan te geven. De verkoper aanvaardt deze overdracht reeds nu. Een verdere en afzonderlijke acceptatieverklaring is niet meer vereist. De toewijzing gebeurt met voorrang boven de rest.

3. Elke andere juridische of materiële beschikking over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

4. In het geval van bovenstaand lid 2, onder b), machtigt de verkoper de koper hierbij om de overgedragen vorderingen onder voorbehoud van herroeping te innen. De koper zal de geïnde bedragen onmiddellijk aan verkoper voldoen, voor zover en zodra de betreffende vorderingen opeisbaar zijn. Voor zover deze vorderingen nog niet opeisbaar zijn, moeten de geïnde bedragen door de koper afzonderlijk worden geregistreerd. De bevoegdheid van de verkoper om de vordering zelf te innen blijft onverlet.

5. Bij staking van betaling, aanvraag of opening van een insolventieprocedure, gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingsprocedure vervallen de in artikel VIII. bedoelde rechten van de koper met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de machtiging om de overgedragen vordering te innen ook zonder herroeping van de verkoper.

6. In het geval van lid 2, onder b), verplicht de verkoper zich ertoe de aan hem overgedragen vorderingen op verzoek van de koper vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden meer dan 20 procent hoger is dan de vorderingen waarop de verkoper recht heeft. De verkoper kiest de vrij te geven zekerheden.

7. De koper heeft in het geval van lid 2, onder a) een vordering op de verkoper tot wederoverdracht van het eigendom en in het geval van lid 2, onder b), een vordering tot wederafstand van de vorderingen, indien en zodra de koper volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de gehele zakenrelatie.

8. In geval van beslagleggingen of andere ingrepen door derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, moet de koper erop wijzen dat de goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn en de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat deze overeenkomstig § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) een aanklacht kan indienen. Voor zover de koper deze verplichting niet nakomt, is hij aansprakelijk voor de geleden schade.

IX. Verdere rechten en plichten van de koper

1. De koper kan de uit de contractuele relatie met de verkoper voortvloeiende rechten slechts aan derden overdragen, indien de verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De koper dient de verkoper onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van elke overweging tot overdracht. Indien een overdracht wordt uitgevoerd hoewel de verkoper daarmee niet heeft ingestemd, wordt de achterwege gebleven of geweigerde goedkeuring gelijkgesteld met een tussen de contractpartijen overeengekomen uitsluiting van overdracht. § 354a van het HGB (Duitse wetboek van koophandel) blijft onverlet.

2. Compensatie of aanspraak op een inhoudingsrecht is voor de koper slechts toegestaan – ook in andere gevallen dan die vermeld in III. 7 van deze AV – met onbetwiste of juridisch bindende tegenvorderingen. De tegenvordering is alleen dan onomstreden indien er tussen de contractuele partners overeenstemming bestaat over de oorzaak en het bedrag ervan. Een inhoudingsrecht dat voortvloeit uit eerdere of andere transacties dan de huidige zakelijke relatie kan niet worden geclaimd.

X. Documenten, intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

1. De verkoper heeft de onbeperkte eigendoms- en auteursrechten op kostenramingen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen, vormen, monsters, modellen, kopieën, gereedschappen, simulaties, bestanden en andere documenten of gegevens die de koper direct of indirect van de verkoper of op verzoek van de verkoper van derden heeft ontvangen.

2. Indien de goederen vervaardigd moeten worden volgens tekeningen, monsters of andere door de koper verstrekte informatie, is de koper er verantwoordelijk voor dat hierdoor geen rechten van derden, in het bijzonder octrooien, gebruiksmodellen of andere eigendomsrechten en auteursrechten, worden geschonden. De koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden als gevolg van een eventuele inbreuk op dergelijke rechten. Bovendien draagt de koper alle kosten die de verkoper heeft gemaakt als gevolg van het feit dat derden de inbreuk op dergelijke rechten doen gelden en hij zich daartegen moet verweren. Hetzelfde geldt voor het gebruik van monsters, ontwerpen, kopij en dergelijke die door de verkoper zijn vervaardigd of hem door de koper ter beschikking zijn gesteld.

3. Indien zich in het kader van de ontwikkelingswerkzaamheden van de verkoper resultaten, oplossingen of technieken mochten voordoen die op enigerlei wijze door eigendomsrechten te beschermen zouden kunnen zijn, is de verkoper als enige de eigenaar van de daaruit voortvloeiende eigendomsrechten, auteursrechten en gebruiksrechten, en is het aan de verkoper voorbehouden de overeenkomstige aanvragen voor eigendomsrechten in eigen naam en op zijn naam in te dienen.

4. De koper mag geen actie ondernemen of door derden laten ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van de verkoper, waarvan hij in verband met de goederen gebruik maakt, in gevaar kunnen brengen. In het bijzonder mogen handelsmerken of andere onderscheidende kenmerken, die op de goederen van de verkoper zijn gedrukt of aangebracht, niet door de koper worden verborgen, gewijzigd of verwijderd.

5. Indien de koper de goederen verder verwerkt, in het bijzonder wanneer hij er nieuwe producten mee vervaardigt, verzekert hij de verkoper dat deze nieuwe producten geen inbreuk maken op de commerciële eigendomsrechten van derden. Artikel X. punt 2 is overeenkomstig van toepassing.

XI. Slotbepalingen

1. Deze AV en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, zijn onderworpen aan de bepalingen en voorschriften van het Duitse recht. Voor zover deze Algemene Verkoopvoorwaarden geen afwijkende regeling bevatten, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De bepalingen en voorschriften van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) zijn niet van toepassing.

2. Van de bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden kan, in het kader van de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, slechts worden afgeweken indien de contractanten dit uitdrukkelijk schriftelijk en in onderlinge overeenstemming zijn overeengekomen.

3. De zetel van de bevoegde rechtbank is – voor zover wettelijk toegestaan – de rechter die bevoegd is voor de plaats van vestiging van de verkoper of, naar keuze van de verkoper, de bevoegde rechtbank van de koper. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging is de plaats van uitvoering onze plaats van vestiging.

4. Deze voorwaarden blijven in alle overige onderdelen ook geldig in geval van ongeldigheid of onhaalbaarheid van afzonderlijke onderdelen.

Stand: 01/2018