Gegevensbeschermingsverklaring

Wij verheugen ons zeer over uw belangstelling voor onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een hoge prioriteit voor de directie van Kelmaplast G.Kellermann GmbH. De internetpagina’s van Kelmaplast G.Kellermann GmbH kunnen in principe geheel zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Indien een betrokken persoon echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is, vragen we in de regel om toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokken persoon, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de voor Kelmaplast G.Kellermann GmbH voor het land geldende specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de betrokken personen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring worden gewezen op hun rechten.

Kelmaplast G.Kellermann GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen dat de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk worden beschermd. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies principieel beveiligingslekken vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokken persoon vrij om persoonsgegevens ook op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Kelmaplast G.Kellermann GmbH is gebaseerd op de begrippen die werden gebruikt door de uitvaardiger van deze Europese richtlijn inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte begrippen uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokken persoon’ genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of door een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

b) Betrokken persoon

De betrokken persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures, in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opnemen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Onder profilering wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die daaruit bestaat dat aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) De verantwoordelijke of de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h) Contractverwerker

De contractverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie, al dan niet een derde, aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten gelden echter niet als ontvangers.

j) Derde

Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie, niet zijnde de betrokken persoon, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de contractverwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de contractverwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming van de betrokken persoon

Toestemming van de betrokken persoon is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokken persoon door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve bevestigende handeling akkoord gaat met de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens.

2. Naam en adres van verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Kelmaplast G.Kellermann GmbH
Alt Bossel 11-17
45549 Sprockhövel
Duitsland
Tel.: +49(0)2324/90700
E-mail: info@kelmaplast.de
Website: www.kelmaplast.de

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Markus Schulte
IT Consulting und Service Schulte
Graf-Engelbert-Strasse 67
40489 Düsseldorf
Duitsland
Tel.: +49(0)203-29656304
E-mail: dsb@proit4all.de
Website: https://www.itschulte.de

Elke betrokken persoon kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties op het gebied van gegevensbescherming.

4. Cookies

Op de internetpagina’s van Kelmaplast G.Kellermann GmbH wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogeheten cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden gekoppeld aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door gebruik te maken van cookies kan Kelmaplast G.Kellermann GmbH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd ten behoeve van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken voor gebruikers. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en het cookie die wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online shop onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokken persoon kan te allen tijde het instellen van cookies door onze website verhinderen door middel van een aangepaste instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent voorkomen dat er cookies worden geplaatst. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokken persoon de plaatsing van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Kelmaplast G.Kellermann GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens als een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies registreren, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogeheten referrer), (4) de sub websites die via een toegangssysteem op onze website worden bezocht, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Kelmaplast G.Kellermann GmbH geen conclusies ten aanzien van de betreffende persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de techniek van onze website te waarborgen en (4) het Openbaar Ministerie te voorzien van de noodzakelijke informatie voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Kelmaplast G.Kellermann GmbH geëvalueerd, zowel statistisch als met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens opgeslagen die door een betrokken persoon worden verstrekt.

6. Contactmogelijkheid via de website

De website van Kelmaplast G.Kellermann GmbH bevat op grond van wettelijke bepalingen informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming en een directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogeheten elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokken persoon via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokken persoon verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokken persoon vrijwillig aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het opnemen van contact met de betrokken persoon. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en slaat de persoonsgegevens van de betrokken persoon slechts voor die tijd op die nodig is om het doel van de gegevensbewaring te bereiken of voor de duur die door de Europese regelgever of andere wetgevers is vastgesteld in wet- of regelgeving die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese autoriteiten of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8. Rechten van de betrokken persoon

a) Recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verlangen of er persoonsgegevens over hem worden verwerkt. Indien een betrokken persoon van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te allen tijde van de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos informatie over zijn opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokken persoon toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen
 • het bestaan van het recht op rectificatie of het wissen van hem betreffende persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokken persoon door de verwerkingsverantwoordelijke, of bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokken persoon het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Indien een betrokken persoon van zijn recht op informatie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om onmiddellijke correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Voorts heeft de betrokken persoon, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens te completeren, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.

Indien een betrokken persoon van dit recht op rectificatie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever verleende recht de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te laten verwijderen door de verwerkingsverantwoordelijke, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • De betrokken persoon trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, sub a), van de AVG berust, en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokken persoon maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokken persoon maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het recht van één van de lidstaten neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de AVG.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokken persoon persoonsgegevens wenst te laten verwijderen die bij Kelmaplast G.Kellermann GmbH zijn opgeslagen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Kelmaplast G.Kellermann GmbH draagt er zorg voor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door Kelmaplast G.Kellermann GmbH openbaar zijn gemaakt, en is ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1, van de AVG, dan zal Kelmaplast G.Kellermann GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokken persoon heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens van deze andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Kelmaplast G.Kellermann GmbH zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke beperking van de verwerking te eisen indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokken persoon, en wel gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokken persoon verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokken persoon heeft deze echter nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • De betrokken persoon heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.

Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokken persoon wenst te verzoeken om beperking van de door Kelmaplast G.Kellermann GmbH opgeslagen persoonsgegevens, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Kelmaplast G.Kellermann GmbH zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever verleende recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Hij heeft bovendien het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), van de AVG of artikel 9, lid 2, sub a), van de AVG, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b), van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde procedés. Echter enkel zolang de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag.

Verder heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, voor zover dit technisch mogelijk is en hierdoor geen rechten en vrijheden van anderen worden belemmerd.

Om gebruik te maken van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens kan de betrokken persoon te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Kelmaplast G.Kellermann GmbH.

g) Recht van bezwaar

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub e) of f), van de AVG. Dit geldt eveneens voor profilering op basis van deze bepalingen.

Kelmaplast G.Kellermann GmbH staakt de verwerking van de persoonsgegevens in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of indien de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer Kelmaplast G.Kellermann GmbH persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokken persoon te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt eveneens voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokken persoon bij Kelmaplast G.Kellermann GmbH bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zal Kelmaplast G.Kellermann GmbH de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht om, met zijn specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door Kelmaplast G.Kellermann GmbH, wanneer deze persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om gebruik te maken van zijn recht van bezwaar kan de betrokken persoon te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Kelmaplast G.Kellermann GmbH. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokken persoon zijn recht van bezwaar eveneens uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate benadeelt. Dit op voorwaarde dat het besluit 1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verwerkingsverantwoordelijke, of 2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokken persoon, of 3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon gebeurt.

Is het besluit (1) noodzakelijk voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verwerkingsverantwoordelijke of (2) berust het op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, treft Kelmaplast G.Kellermann GmbH passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon, onder meer ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke te bewerkstelligen, het recht om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Indien de betrokken persoon gebruik wil maken van zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om de toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokken persoon gebruik wil maken van zijn recht op het intrekken van zijn toestemming, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt. Indien de verwerkingsverantwoordelijke met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verwerkingsverantwoordelijke met de sollicitant geen arbeidsovereenkomst sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen enkel ander rechtmatig belang van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering in de weg staat. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

10. Wettelijke basis voor de verwerking

Art. 6, lid 1, sub a), van de AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij om toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken persoon partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub b), van de AVG. Hetzelfde geldt voor zulke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, sub c), van de AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en om die reden zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, sub d), van de AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f), van de AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze laatstgenoemde rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Europese wetgever van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokken persoon klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47, tweede zin van de AVG).

11. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f), van de AVG, is de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten in ons gerechtvaardigd belang ten bate van het welbevinden van al onze medewerkers en aandeelhouders.

12. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst.

13. Wettelijke of contractuele bepalingen inzake de verstrekking van persoonsgegevens; noodzakelijkheid bij de sluiting van een overeenkomst; verplichting voor de betrokken persoon om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het om een overeenkomst te sluiten nodig zijn dat een betrokken persoon ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat de overeenkomst met de betrokken persoon niet kan worden gesloten. Voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens door de betrokken persoon dient de betrokken persoon contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokken persoon van geval tot geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

14. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als bedrijf met verantwoordelijkheidsgevoel maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

15. Toepassing van Google Maps

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google Inc. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens die automatisch worden verzameld door Google Inc., haar vertegenwoordigers en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u onder “Gebruiksvoorwaarden van Google Maps”.

Stand: 6 juni 2018